آمارگیر
  • ۰
  • ۴
  • ۳
  • ۹۱
  • ۳۹

جدیدترین محصولات

جزوه حسابداری مالی ارشد

جزوه حاضر با نام حسابداری مالی ارشد استاد کرمی شناخته می شود و خلاصه ای از کتابهای حسابداری مالیه ۱ و ۲، ...

جزوه حسابداری پیشرفته (قسمت اول)

صورتهای مالی تلفیقی، تلفیق در زمان تحصیل (شرکت اصلی و شرکت فرعی) و ثبتهای حذفی، جدول تعیین مبلغ مازاد و ماهیت آن، جدول مبلغ مازاد و توجیه آن، مقایسه روشهای حسابداری سرمایه گذاری در سهام عادی در شرکتهای فرعی در دفاتر سرمایه گذار، نحوه اندازه گیری درآمد حاصل از سرمایه گذاری،و...