کلیدهای میانبر در نرم افزار ورد

کلیدهای میانبر عملکرد توضیحات
Ctrl + A انتخاب تمام متن یک سند ابتدا دکمه Ctrl را از صفحه کلید پایین نگه داشته سپس روی دکمه A فشار دهید
Ctrl + S ذخیره سند ابتدا دکمه Ctrl را از صفحه کلید پایین نگه داشته سپس روی دکمه S فشار دهید
Ctrl + X جهت برش دادن (کات کردن) متن انتخاب شده ابتدا دکمه Ctrl را از صفحه کلید پایین نگه داشته سپس روی دکمه X فشار دهید
Ctrl + N جهت ایجاد یک سند جدید ابتدا دکمه Ctrl را از صفحه کلید پایین نگه داشته سپس روی دکمه N فشار دهید

در حال تکمیل