ایجاد فهرست خودکار در word

ایجاد فهرست خودکار در WORD براي ايجاد فهرست خودکار ابتدا بايد به هر تيتري كه ميخواهيم در فهرست قرار بگيرد يك استايل نسبت بدهيم. خوب ما ميتوانيم براي تيترهاي اصلي از يك استايل (مانند Heading1) و برای تیرهای فرعی از استايلهاي ديگر (مانند Heading2) بسته به انواع تيترها و تعداد تيترهايي كه ميخواهيم در فهرست قرار بگيرد استفاده كنيم. حال […]