رشته شهرسازی، گرایش طراحی

توضیحات

تقویت و حفظ هویت شهری از طریق طراحی پیاده راه

خیابان‌های شهری در گذر زمان به‌عنوان فضاهای عمومی هویت شهری نقش مهم و ویژه­‌ای را ازنقطه‌نظر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و شهرسازی داشته و عرصه‌­ای برای تقویت ارتباط انسان و محیط شهری پیرامونش فراهم‌ کرده که بخش مهمی از برخوردهای اجتماعی و فرهنگی این فضاها در آن اتفاق می­افتد. همین امر نقش این فضاها را در تقویت بنیان‌های اجتماعی و فرهنگی غیرقابل‌انکار می‌کند.

هویت شهری 1
هویت شهری ۱

محدوده‌ها و مسیرهای پیاده

محدوده‌ها و مسیرهای پیاده به‌عنوان عناصری خاطره‌انگیز و هویت‌بخش شناخته می‌شوند که اگر توأم با نشانه‌ها و نقاط عطف و تاریخی می باشند، به‌مثابه مکانی برای قرائت قصه و حفظ پایداری خاطره شهر و محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعی­شان بدل می‌شوند. این فضاها در مقیاس شهر عمل کرده و پذیرای گروه­های مختلفی از شهروندان می‌باشند. ازاین‌رو طراحی اصولی این مسیرها می‌تواند نقش مؤثری در هویت شهری بخشی به شهرها داشته باشد.

هویت شهری تصویر 2
هویت شهری تصویر ۲

معیارهای هویتی در طراحی شهری

در این تحقیق معیارهای هویت شهری در طراحی شهری و چگونگی به‌کارگیری آن‌ها در طراحی پیاده‌راه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، محور خیابان شهرداری، حدفاصل میدان تجریش و میدان قدس به‌عنوان یکی از عمده‌ترین فضاهای جمعی و مکان­های تماس خاطره‌انگیز و خشنودکننده برای پاسخگویی به قسمتی از نیازهای اساسی زندگی شهری در تهران، موردمطالعه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- تحلیلی است؛ جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مبتنی بر بررسی‌های اسنادی- کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی انجام و به شناخت توان‌ها، قابلیت‌ها، نارسایی‌ها و محدودیت‌های این فضا پرداخته شده است. مجموعه یافته‌ها توسط ابزار SOWT طبقه‌بندی و سپس با استفاده از اطلاعات و شناخت به دست آمده، ایده‌پردازی و ارائه دیاگرام و آلترناتیوهای پیشنهادی صورت گرفته است.

هویت شهری تصویر 3
هویت شهری تصویر ۳

طراحی شهری هویت‌مند

سپس از طریق مصاحبه و با به‌کارگیری ماتریس گولر، با توجه به مؤلفه‌های عملکردی، زیبایی‌شناختی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی، به وزن‌دهی و اولویت‌بندی آلترناتیو‌ها پرداخته و در نهایت گزینه‌ی پیشنهادی برای طراحی شهری هویت‌مند این مسیر معرفی شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که بهترین گزینه‌ی پیشنهادی این مسیر، حفظ مواردی همچون استخوان‌بندی شهر به عنوان عنصر هویت‌بخش، سیما و منظر شهری و یکپارچگی جداره‌ها و نیز در نظر گرفتن افزایش تعاملات اجتماعی و یک مسیر پیاده‌ است. همچنین پیشنهاد می‌شود که در جهت تقویت و اجرای هرچه بهتر این گزینه، اصول شکل‌دهنده‌ی فضاهای شهری و اصول هویت‌بخش به معماری نیز در طراحی به‌کارگرفته شوند.

هویت شهری تصویر 4
هویت شهری تصویر ۴

در زیر نگاهی کلی به فهرست این پایان نامه می اندازیم:

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- ضرورت و اهداف تحقیق

۱-۴- سؤالات تحقیق

۱-۵- سابقه و پیشینه تحقیق

۱-۶- روش و ابزار تحقیق

فصل دوم: مبانی و چهارچوب نظری

۲-۱- مقدمه

۲-۲- هویت

۲-۳- شهر و هویت

۲-۴- فضای شهری و هویت

۲-۵- پیاده‌راه به‌عنوان یک فضای شهری

۲-۶- نقش طراحان شهری در شکل‌گیری هویت در فضاهای شهری

۲-۷- نتیجه‌گیری

فصل سوم: بررسی نمونه‌های

۳-۱- مقدمه

۳-۲- نمونه‌های خارجی

۳-۴- نتیجه‌گیری

فصل چهارم: شناخت و تحلیل محدوده‌ی موردمطالعه

۴-۱- مقدمه

۴-۲- شناخت ساختگاه طرح و تدقیق حوزه‌ی پیرامونی

۴-۳- بررسی اسناد فرادست و ضوابط و مقررات موجود

۴-۴- بررسی محیط اقتصادی طرح

۴-۵- بررسی مؤلفههای عملکردی

۴-۶- بررسی مؤلفه‌های زیبایی‌شناختی

۴-۷- بررسی مؤلفه‌های زیست‌محیطی

۴-۸- نتیجهگیری

فصل پنجم: ارائه راهکارهای طراحی

۵-۱- مقدمه

۵-۲- فرآیند تحقیق

۵-۳- ارائه آلترناتیوهای پیشنهادی طرح

۵-۴- نتیجه‌گیری

۵-۵- طراحی

منابع و مأخذ