تنظیمات سریع پاورقی

تنظیمات سریع پاورقی تنظیمات سریع پاورقی- برای ایجاد پاورقی و انتها نویس (Footnote and Endnote) به صورت سریع از کلیدهای ترکیبی N + N + I + ALT به ترتیب (نه به طور همزمان) استفاده کنید. بعد از فشردن کلمات ترکیبی بالا تصویری مانند زیر که مربوط به تنظیمات پاورقی و انتهانویس ظاهر می شود. در […]